Du er her

Om oss

"RAUS omsorg i trygge rammer"

Bakgrunnen for at Hugin Barnevernstiltak ble stiftet var en visjon hos stifterne om å utvikle et nytt institusjonstilbud for ungdom som plasseres etter atferdshjemlene i lov om barnevernstjenester. 

Denne visjon var forankret i en del felles erfaringer: 

  • Respekt for individet gir grunnlag for vekst og utvikling. 
  • Utvikling forutsetter relasjoner mellom beboerne og medarbeiderne. 
  • Troverdighet, forutsigbarhet og pålitelighet fra medarbeiderne er nødvendige forutsetninger for å danne relasjoner. 
  • Dette forutsetter en organisasjon som har struktur og som er troverdig, forutsigbar og pålitelig. 

Rammeavtale 

Sommeren 2017 inngikk vi en rammeavtale med Oslo kommune på 16 omsorgsplasser for ungdom i aldersgruppen 13 -18 år. I tillegg tilbyr vi også kort- og langtidsplasser adferd og akutt. Individuelt tilpassede tiltak i form av enkelt kjøp fra hele landet.

Målsetting og ideologi 

Målsettingen for et langtidsopphold ved Hugin Barnevernstiltak vil være å dekke ungdommens behov for omsorg, opplæring og behandling, samt legge til rette for et meningsfylt individuelt tilpasset dag- /skoletilbud som kan fungere over en lengre tidsperiode. 

Hugin Barnevernstiltak tror at deltagelse og opplevd medvirkning i egen utvikling er en forutsetning for å fremme individuell vekst, og at dette best gjøres i et miljø preget av respekt, anerkjennelse, samspill, utvikling og trivsel. 

RAUS omsorg i trygge hender

  • R- RESPEKT

  • A- ANERKJENNELSE

  • U- UTVIKLING

  • S- SAMSPILL

Høy grad av faglig kompetanse 

Hugin Barnevernstiltak har siden oppstart hatt som mål å ha en høy grad av faglig kompetanse. En overvekt av våre ansatte har 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning, og lang relevant erfaring fra miljøterapeutisk arbeid. 

Det har også vært et viktig utviklingsmål for oss å knytte til oss personer med ulike videreutdanninger, og med ulik kulturell bakgrunn, samt stor grad av personlig egnethet og engasjement. Dette slik at vår samlede kompetanse er høy og at ungdommen møter autentiske mennesker med kunnskap og varme. Vi ønsker slik å kunne møte den kompleksitet som vårt fagfelt stilles overfor, for å kunne hjelpe ungdommen på best mulig måte. 

Faglig profil 

Vår faglige profil tar utgangspunkt i en helhetlig behandlingstilnærming med igangsetting av både emosjonelle og kognitive behandlingsprosesser for å skape en endring og med mål om en positiv utvikling. Vi ser på behandling som den prosess som pågår når et menneske tilbys nye erfaringer gjennom læring, slik at deres ofte sterke negative følelser, tanker og atferd reduseres, og innslaget av mer positive, konstruktive holdninger og atferd øker. 

Behandlingen er ofte rettet mot å bearbeide tilknytningshistorier, etablere positiv emosjonell utveksling, endre tankesett, holdninger og atferd, mestre sinne og aggresjon, innlæring av prososiale ferdigheter, samt TMA.

En del av Team Olivia

Hugin Barnevernstiltak AS ble stiftet i juli 2001, og vi har i dag 6 avdelinger på Østlandet. Hugin ble i 2016 en del av det svenske konsernet Team Olivia AB. Team Olivias modell innebærer at beslutninger rundt omsorg tas nært enkeltmennesket ut ifra kunnskap om dets behov og situasjon. Team Olivia har derfor valgt en desentralisert forretningsmodell, der styrken ligger i de små lokale selskapenes fleksibilitet, entreprenørskap, engasjerte medarbeidere og nærhet, i en kombinasjon med det store selskapets ressurser, nettverk og finansielle stabilitet. 

Les mer på www.teamolivia.no