Du er her

Hugin Barnevernstiltak

"Det finnes ikke håpløse mennesker, kun håpløse situasjoner"

Langtidsplassering

Målsettingen for et langtidsopphold (over 6 mnd) ved Hugin Barnevernstiltak AS vil være å dekke ungdommens behov for omsorg, opplæring og behandling, samt legge til rette for et meningsfylt dag/skoletilbud som skal fungere over en lengre tidsperiode. Oppholdet skal sikre ungdommen muligheter for personlig utvikling, endring, modning, vekst og en meningsfylt tilværelse. Ungdommen vil under oppholdet være underlagt de regler og rutiner som gjelder for alle avdelingene. 

Hugin er opptatt av å etablere et ”dagtilbud” for alle ungdommer, da vi mener at alle trenger ”noe å stå opp til om morgenen”, og at skole /arbeid er gode sosialiseringsarenaer. Hugin samarbeider tett med de lokale skoler og næringslivet for øvrig, om å ”skreddersy” opplegg som ivaretar ungdommens behov med fokus på å skape mestringsopplevelser. Alle avdelinger i Hugin har egen skolekontakt og arbeidsmarkedskontakt.

Det å legge til rette for og ”skape” mestringsopplevelser på flere arenaer mener vi er selve forutsetningen for at ungdommen skal få styrket sitt selvbilde, gjennom at man får erfaringer på at en lykkes og ”at en kan”. Derfor blir både skole, jobb, og fritid viktige arenaer i tilegg til de daglige gjøremål inne på institusjonen.

Et langtidsopphold ved Hugin vil også innebære at man jobber med sitt nettverk og sin familie. Målsettingen med dette arbeidet vil være at ungdommen skal bli ”eier” av sin egen historie, få et avklart forhold til egen historie og at ungdommen skal kunne forholde seg til sin historie på en adekvat måte. Et viktig fokus i dette arbeidet vil i tilegg være å identifisere ressurspersoner for ungdommen både i familien og det øvrige nettverk, slik at disse kan benyttes i arbeidet med å danne ”nye prososiale” nettverk.

Utover dette handler et langtidsopphold hos Hugin om å etablere gode rutiner og struktur i hverdagen, da i forhold til døgnrytme, kosthold, hygiene og helse.

Endringsarbeid og behandling i Hugin krever et nært samarbeid med barneverntjenestene, fagteam, omsorgspersoner til ungdommen og selvfølgelig ungdommen selv. Vi mener at det er en forutsetning for å kunne lykkes i endringsarbeidet at ungdommen selv trekkes med, så langt det lar seg gjøre, da det er hun eller han som best kjenner sin historie og sine behov.

Kortidsplassering 

Hugin Barnevernstiltak AS kan ved ledig kapasitet ta inn ungdommer for kortere opphold (inntil 6 mnd).
Målsettingen for slike plasseringer vil være å dekke ungdommens behov for omsorg og behandling samt tilrettelegge for et meningsfylt dag/skoletilbud med sikte på overføring til annet tiltak eller tilbakeføring til hjemmet. Ungdommer som tas inn til kortere plasseringer vil være underlagt de samme regler og rutiner som ungdommene ved tiltaket for øvrig

Akuttplassering 

Hugin har også en egen akuttavdeling, avdeling Fredli, og vårt akuttarbeid retter seg mot barn og unge som befinner seg i en krisesituasjon, og som har behov for umiddelbar plassering utenfor hjemmet. Akuttplasserte barn og unge har ofte en uavklart situasjon som skaper mye indre kaos og et stort behov for avklaring og trygghet. Hugin søker i denne fasen å skape så trygge rammer som mulig, samtidig som man søker å kartlegge beboerens videre behandlings- og omsorgsbehov sammen med de rette instanser. 

Enetiltak

Hugin Barnevernstiltak AS har lang erfaring fra å etablere ”enetiltak” for ungdom med spesielt utfordrende problematikk. Disse tiltakene utformes og ”skreddersys” for den enkelte ungdom i nært samarbeid med de respektive fagteam og barneverntjenester.

Disse tiltakene vil ha varierende bemanning utfra hvilken type problematikk ungdommen representerer. Innholdsmessig vil ikke et slikt opphold skille seg nevneverdig fra et ordinært langtidsopphold, utover at ungdommen bor alene med en eller flere voksne. Et enetiltak vil også innebære tettere oppfølging av voksne både på skole-, arbeids-, og fritidsarenaen.

Et viktig fokus i arbeidet blir å unngå at ungdommen ”isoleres”, da ved at man aktivt introduserer ungdommen for andre jevnaldrende, gjennom besøk og fritidsaktiviteter.

Ettervern 

Målsetningen med etterverns arbeid og oppfølging av ungdommer i tilrettelagte tiltak, er at ungdommen skal selvstendig gjøres i en slik grad at ungdommen selv skal være i stand til å takle hverdagens utfordringer og fungere i samfunnet på en slik måte at ungdommen er rusfri, har et dagtilbud å gå til, samt har en meningsfylt fritid og et sosialt nettverk. 

Alle ungdommer som flytter i ettervernstiltak i Hugin Barnevernstiltak skal ha et dagtilbud, det være seg skole eller arbeid. Vi mener dette er en meget viktig faktor fordi ungdommene må ha noe de kan stå opp til om morgenen og som gir hverdagen en mening. Det er også en viktig del av målsetningen med tiltaket, nettopp at ungdommen skal forberedes til en selvstendig voksentilværelse med ansvar for blant annet egen økonomi. Vi setter også krav til ungdommen om at han/ hun må være rusfri i en tre måneders periode før utflytting. Dette er krav vi har satt da vi av erfaring har sett at det å etablere ungdom i leilighet uten noe meningsfylt å gå til og/ eller som ruser seg, bare fører til nye nederlag for ungdommen. Ved å stille krav, økes motivasjonen til ungdommen. De begynner å se at de faktisk kan få sin egen leilighet og sin selvstendighet, og det kan være en viktig faktor for at de klarer å stå i et dagtilbud og/ eller klarer å slutte og ruse seg. 

Hugin Barnevernstiltak deler opp ettervern i fire deler; 1. forberedelse, 2. utflytting / bolig, 3. innflytting og 4. oppfølging.